Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

V rámci své obchodní činnosti se jako osoba zapsaná v živnostenském rejstříku pod údaji PharmDr. Kateřina Balážová, IČO: 21167001, se sídlem Bílinská 501/15, Praha 9, 19000, (dále jen "Podnikatel") se zavazuji poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá.

Při zpracovávání osobních údajů se řídím platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nabyl účinnosti ke dni 24.4.2019.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje zpracovávám. Naleznete zde také způsob, jak mě kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů mohu za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučuji tedy, abyste ve vlastním zájmu tento dokument sledovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jeho obsahu.

Doporučuji Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Byly připraveny tak, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, ráda Vám kterýkoli pojem nebo část vysvětlím.

Můžete se na mě kdykoliv obrátit písemně na adrese Bílinská 501/15, Praha 9, 19000, e‑mailem na adrese katerina.balazova@vonavy-zivot.cz či telefonicky na +420 607117369.


Užitečné pojmy

Níže najdete vysvětlení některých základních pojmů, které se týkají ochrany osobních údajů.

"Osobní údaje" jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

"Subjekt údajů" je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají;

"Správce údajů" je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Podnikatel;

"Zpracovatel údajů" je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce;

"Zpracování" je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být:

 • zákazník (objednatel, investor) Podnikatele, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • obchodní partner (subdodavatel) Podnikatele, jeho zaměstnanec či zástupce;
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s Podnikatelem;
 • návštěvníci a jiné osoby pohybující se v prostorách Podnikatele, které jsou monitorovány kamerovým systémem;
 • zaměstnanec Podnikatele;
 • uchazeč o zaměstnání u Podnikatele.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů. Zpracovávám o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebuji, nebo osobní údaje, které mi se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracovávám. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části "Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?".

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, vyobrazení Vašeho podpisu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení;
 • foto a video záznamy, záznamy telefonních hovorů i online chatů;
 • údaje vyplývající z komunikace;
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu;
 • transakční údaje a údaje o využívání mých produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy údaj o využívání mých produktů a služeb, transakce a smlouvy, mé předchozí nabídky; IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení;
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání mých webových stránek, dále pak informace o našem vzájemném kontaktu prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa (po jakou dobu, na jaké téma a jakým kanálem komunikujeme), včetně řešení stížností a požadavků. Zpracovávám i zpětnou vazbu, připomínky, návrhy a výsledky neanonymních průzkumů;
 • profilové údaje: základní fyzické charakteristiky (věk), sociálně-ekonomické a sociálně-demografické charakteristiky (manželství / partnerství, počet dětí, informace o bydlení a domácnosti, pracovní zařazení a zkušenosti, dovednosti, vzdělání, kvalifikace), údaje o Vašem životním stylu (návyky, trávení volného času), významné relevantní mezníky Vašeho života (stěhování), obchodní informace (na základě platebních transakcí nebo odvozené z analytického modelování) a riziková data (hodnocení úvěrových, pojišťovacích, kybernetických a jiných rizik). Tyto údaje mi umožní nabídnout Vám službu podle Vašich potřeb a zajistit mou i Vaši bezpečnost (kybernetickou i jinou).

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovávám v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abych s Vámi mohla uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu. Povinnost zpracovávat údaje mi stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musím například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracovávám, neboť je to nezbytné pro ochranu mých práv a právem chráněných zájmů. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu je pečlivě posuzována. V ostatních případech Vaše údaje zpracovávám pouze s Vaším souhlasem.

Výběrová řízení na volná pracovní místa

Pro účely výběrových řízení na volná pracovní místa shromažďuji Vaše osobní údaje prostřednictvím Vašich životopisů. Tyto osobní údaje používám pro účely konkrétního výběrového řízení a pouze po dobu trvání tohoto výběrového řízení. Vedení v evidenci uchazečů i po skončení konkrétního výběrového řízení a následná komunikace v případě volného pracovního místa jsou podmíněny Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • jednání o uzavření smlouvy
 • Váš souhlas.

Personalistika

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou uvedeny v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců, který zaměstnanci obdrží při uzavření pracovní smlouvy.

Nájem a podnájem bytů či jiných prostor či nemovitostí

Pro účely uzavření smlouvy zpracovávám Vaše osobní údaje nezbytné pro Vaši identifikaci. Vaše kontaktní údaje, popř. identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců druhé smluvní strany, zpracovávám pro účely plnění smlouvy, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například bankovní spojení).

Právní základ:

 • uzavření a plnění smlouvy.

Marketing

V rámci marketingových činností zasílám obchodní sdělení týkající se mých produktů a služeb i mých obchodních partnerů různými formami, včetně využití listinné korespondence, telefonu, SMS, faxu, e-mailu, internetu, včetně sociálních sítí. Zpracováním za účelem marketingu rozumějte poznání Vašich preferencí a nabídky produktů pro Vás. Pro tento účel může být využíváno seskupování a hodnocení základních údajů, údajů o produktech a službách a profilových údajů, včetně profilování, to i automatickými prostředky. Zpracování pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (např. zasílání e-mailů a SMS klientům).

Omezit marketing můžete přímo v mých obchodních sděleních, kde je včleněna možnost zastavení jejich zasílání, v rámci telefonického hovoru, prostřednictvím emailu, písemně nebo osobně v mém sídle či na mé provozovně. Dovoluji si upozornit, že pokud omezíte marketing, může být Váš kontakt stále využíván pro jiné účely, než je marketing.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • mé oprávněné zájmy.

Prezentace Podnikatele a mediální komunikace

Pro účely prezentace Podnikatele a mediální komunikace mohou být pořádány různé akce, v rámci kterých se pořizují fotografie a video. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být následně sdíleny na sociálních sítích, mých webových stránkách, popř. i na stránkách mých partnerů a v dalších médiích. Snažím se minimalizovat zpracování Vašich osobních údajů a zásahy do Vašeho soukromí, proto se bude zpravidla jednat o fotografie a videa, u kterých není možné bez dalšího určit totožnost osob, jež se v rámci záznamů vyskytují. V některých případech, zejména s ohledem na pořádanou akci, je však obtížné vyvarovat se zcela pořízení záznamů, v rámci kterých je možné určit totožnost osob na záznamu. Pokud se tak stane, tzn. bude možné Vaši totožnost určit, a budete mít proti zpracování takových fotografických či video záznamů z mé strany výhrady, můžete kdykoliv uplatnit námitku proti takovému zpracování a budou přijata potřebná opatření.

V případě podmínění účasti pozvánkou či registrací Vás budu informovat o pořizování a používání fotografií touto cestou, popř. Vás požádám také o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. V určitých případech mohu mít zájem s fotografiemi spojit také Vaše jméno a funkci či pracovní pozici. Tak ovšem učiním pouze s Vaším souhlasem.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • mé oprávněné zájmy.

Komunikace

V případě vzájemné komunikace zpracovávám Vaše osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro vyřízení komunikace s Vámi, nemám-li pro zpracování Vašich osobních údajů také jiný právní základ.

Právní základ:

 • Váš souhlas.

Návštěva webových stránek

Obecně můžete navštěvovat mé webové stránky, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Mohou být shromažďovány anonymní informace ohledně používání mých webových stránek z Vaší strany. Tyto informace slouží ke zlepšení kvality mých webových stránek či marketingových služeb. Dále je zpracovávána Vaše IP adresa.

Právní základ:

 • Váš souhlas
 • mé oprávněné zájmy

Účetnictví a daně

Jsou shromažďovány a zpracovávány Vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění mých účetních a daňových povinností vůči správním orgánům, které mi ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy.

Právní základ:

 • plnění povinností z právních předpisů.

Bezpečnost

Některé prostory či místa související s mou činností mohou být monitorovány kamerovým systémem. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží a proti vandalismu. Prostory, které jsou monitorovány kamerovými systémy, jsou vždy viditelně označeny a v jejich blízkosti jsou dostupné informace o předmětném monitorování. Záznamy z kamer jsou případně uchovávány v zabezpečených prostorách, a to jen po přiměřenou dobu podle jednotlivých kamer a jejich umístění, maximálně však po dobu 30 dní.

Právní základ:

 • mé oprávněné zájmy.

Výkon, resp. obhajoba práv

V případě, že bych byla nucena vymáhat své pohledávky právní cestou, resp. pokud bych byla účastníkem soudního řízení, které by se týkalo Vaší osoby, pokud bych řešila určitý spor s Vámi mimosoudní cestou, nebo pokud můžete poskytnout důležité informace pro řešení sporu, budou v nezbytném rozsahu použity Vaše identifikační údaje, údaje o právním poměru s Vámi, údaje z naší komunikace a interakce, případně další údaje nezbytné k ochraně mých práv.

Právní základ:

 • mé oprávněné zájmy.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že je sami, dobrovolně poskytnete. V této souvislosti si vyhrazuji právo nevyžádané osobní údaje zničit. V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje původně získány.

Jak dlouho jsou uchovávány Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytnou dobu, která bude zapotřebí pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně aby byly dodrženy zákonem stanovené povinnosti.

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, která vůči Vám může být uplatňována, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení našeho právního vztahu s Vámi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje mi ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale mohou být archivovány po dobu 10 let i z důvodu mých oprávněných zájmů, zejména pro případ, že by bylo nutné předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

Údaje, které zpracovávám s Vaším souhlasem, uchovávám po dobu, po kterou mi je souhlas platně udělen. V případě, že jste mi udělili souhlas se zpracováním a sdílením údajů pro marketingové účely, zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Pokud se mým klientem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovávám Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchovávám z titulu mých oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

Jste povinni mi osobní údaje předávat?

Předání údajů, které mi předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů je vyžadováno, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění mých právních povinností nebo ochranu mých oprávněných zájmů. Pokud mi takové údaje neposkytnete, nemohu s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemohu poskytnout příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém je od Vás osobní údaj vyžadován.

Souhlas

Požádám-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas jasně formulována a bude Vám poskytnut přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto zásad.

Vaše osobní údaje budou uchovávány jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile mi udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou Vaše údaje uchovávány v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však mohou být některé Vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění mých zákonných povinností a pro účely mé obhajoby v případných právních sporech.

Vaše osobní údaje nebudu sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsem pro tyto účely neobdržela Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

Zdroje osobních údajů

Podle situace jsou zpracovávány údaje, které jsem od Vás obdržela, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například mých obchodních partnerů – investorů, subdodavatelů atd.).

Zpřístupnění a předání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně spravuje Podnikatel osobně či prostřednictvím osob pověřených v rámci příslušné činnosti Podnikatele. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje mohou být zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud bude někdo další pověřen výkonem určité činnosti tvořící součást služeb Podnikatele, může při této činnosti docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.

Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
 • poskytovatel služeb pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;
 • marketingové agentury;
 • advokáti;
 • auditoři;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Nad rámec výše uvedeného jsou osobní údaje předávány mimo sféru Podnikatele pouze tehdy, pokud k tomu mám Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

Zabezpečení

V případě předávání osobních údajů třetím stranám volím důvěryhodné partnery, u kterých jsem se ujistila, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká je zajišťována v rámci činnosti Podnikatele.

Při předání osobních údajů správním orgánům využívám vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí.

Webové stránky

Webové stránky Podnikatele můžete navštěvovat, aniž byste museli uvádět Vaši totožnost či jakékoli jiné informace o sobě. Může být zpracovávána Vaše IP adresa a dále shromažďovány informace ohledně používání webových stránek Podnikatele. Tyto informace umožní zlepšovat kvalitu webových stránek či mé marketingové služby.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.

Proč jsou cookies a další technologie využívány?

Cookies a další sledovací technologie mohou být na mých stránkách a v aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie jsou využívány zejména pro zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom, co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org

V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím mé webové stránky.

Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracovávám, vyžaduji Vaši identifikaci. Dovoluji si Vás upozornit, že nebudu-li schopna Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budu-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádám Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak mohu zaručit, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Právo na informace a přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou transparentnosti. V souladu s touto zásadou Vám vždy budou poskytnuty informace o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány.

Vaše žádosti budu vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce. Ve složitějších případech bude lhůta prodloužena až o dva měsíce.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytnu Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost může být účtován přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnu Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Při zpracovávání Vašich osobních údajů usiluji o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné či neúplné osobní údaje se budu snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte mě na to. Máte právo na to, aby nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, byly bez zbytečného odkladu opraveny. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemohu. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který je archivován dle zákona.

Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo "být zapomenut")

Můžete rovněž využít svého práva "být zapomenut". Máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky.

V takovém případě budou smazány všechny Vaše osobní údaje, které zpracovávám. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků.

Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy Podnikatele převažují nad Vašimi důvody pro námitku.

Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli Podnikateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Podnikatel bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany Podnikatele přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Podnikatelem nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Podnikatele, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. V současné době však takové zpracování osobních údajů neprovádím.

Právo vznést námitku

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů Podnikatele, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy. Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abych ji byla schopna náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy Podnikatele. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy Podnikatele, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na mě můžete kdykoliv obrátit písemně na adrese Bílinská 501/15, Praha 9, 19000, e-mailem na adrese katerina.balazova@vonavy-zivot.cz či telefonicky na +420 607117369.